postcode, straat, trefwoord, etc.

De vrijheid Oisterwijk
In het gebied der Tilburgen werd vóór 1212 Oisterwijk gesticht. Hertog Hendrik I van Brabant bekrachtigde in 1230 de keuze van de inwoners die voor het recht van Den Bosch kozen. Vanaf toen viel Oisterwijk buiten het landrecht en was een vrijheid met eigen bestuur en rechten.

Hoe werkt deze website?
Wanneer op de kaart  op de plek van een huis geklikt wordt opent zich het venster van dat huis met een recente foto en een korte toelichting. Hier kan dan een pdf-bestand geopend worden met een uitgebreid geannoteerd verhaal met afbeeldingen en een samenvattend overzicht van de eigenaren.

Stichting De Vrijheid Oisterwijk stelt prijs op nog onbekende documentatie en afbeeldingen, waardoor ook het minder bekende van Oisterwijk voor anderen toegankelijk wordt.

Zie voor ANBI gegevens menuoptie Contact

Nieuws

Knippenbergprijs 2016 voor Wim de Bakker

Zaterdag 12 november heeft Wim de Bakker in Baarle-Hertog uit handen van
voorzitter Hans Hellegers van de stichting Brabants Heem voor zijn werk de
Knippenbergprijs in ontvangst mogen nemen.
De Knippenbergprijs is vernoemd naar Willy Knippenberg die geldt als een van
de peetvaders van de regionale geschiedbeoefening en wordt 2-jaarlijks
uitgereikt aan een project, persoon of vereniging in Brabant die een
bijzonder bijdrage heeft geleverd aan de lokale geschiedenis in de geest van
Knippenberg.
De Knippenbergprijs werd in 2007 ingesteld op initiatief van de Stichting
Brabants Heem, de Leerstoel Cultuur in Brabant aan de Universiteit van
Tilburg. Nu participeren hierin Erfgoed Brabant, de Stichting Brabants Heem,
de Historische Vereniging Brabant, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland en de Leerstoel Cultuur in Brabant . Thema voor 2016 is: Bewoners
op de kaart.
De Stichting Knippenbergprijs wilde dit jaar de prijs uitreiken aan het
meest aansprekende, vernieuwende en publieksgerichte project waarin
historisch-geografische informatie wordt vastgelegd, ontsloten, verrijkt en
gedeeld, onder de titel: Bewoners op de kaart.

Wim de Bakker heeft de prijs, een bedrag van 1000 euro en een legpenning,
gekregen voor zijn baanbrekende werk op het gebied van historische
geografie. Hij heeft zich al vijftig jaar lang beziggehouden met
het ontsluiten van kadastrale gegevens van Oisterwijk en omgeving en later
in het kader van zijn werk voor Brabants Heem van heel Brabant. Onze website
devrijheidoisterwijk.nl speelde bij de toekenning een belangrijke rol. Met
de aan de prijs verbonden 1000 euro wil onze stichting gaan proberen onze
website meer bij de tijd te brengen.

De Stichting De Vrijheid Oisterwijk feliciteert Wim van harte met deze mooie
en welverdiende prijs.

20 oktober 2016

Bestanden van de DVD behorend bij het boek Oisterwijk een geschiedenis van meer dan 800 jaar, zijn vanaf nu te raadplegen op deze site. De bestanden zijn geplaatst onder menu Bronnen, en bevatten overzichten van functionarissen en enkele akten/charters met transcripties met de eerste vermelding van Oisterwijk en het verlenen van enkele rechten en privileges.

25 januari 2015

De website is aangevuld met overzichten van de schepenen van De Vrijheid Oisterwijk over de periode 1406-1810. Het bestand bevat 3 overzichten. Een op chronologische volgorde van eerste naamsvermelding, een overzicht op volgorde van jaar (jaarlijsten), en een overzicht van hun schepenzegels. U vindt dit overzicht onder menuoptie: Families -> schepenen.


1 juni 2010

 De laatste maanden is hard aan de website De vrijheid Oisterwijk gewerkt.

Er staan nu zo'n 50 huizen met hun geschiedenis, foto's en situatieschetsen op de site. Op de Kaart zijn deze huizen nu ook echt als huisjes getekend en is de schaal iets vergroot. Die is nog verder te vergroten door linksboven op de + te klikken.

Er zijn twee rubrieken (tabs) toegevoegd: families en bronnen.

Het boek  'Anderhalve eeuw in Oisterwijk' uit 1974 dat al lange tijd enkel nog antiquarisch veroverd kon worden, is nu op deze site in zijn geheel digitaal beschikbaar. Het boek is onder bronnen geplaatst. De daarin staande meer dan 156 stamouders rond 1800 zijn met hun nakomelingen te Oisterwijk zijn onder families (anderhalve eeuw) geplaatst. Hierbij zijn de tot nu toe enkel intern beschikbare verbindingen tussen de in het boek vermelde personen, waarmee in 1974 vanwege de toen opkomende zorg voor de privacy terughoudend werd omgegaan, nu wel opgenomen; we zijn zo'n 40 jaar verder !

Ook zijn de data zo mogelijk aangevuld, mogelijk gemaakt door de grootscheepse digitale ontsluitingen van de archieven. Maar geeft U missers a.u.b. door, dan kunnen die verbeterd worden.

Het plan bestaan om van zoveel mogelijk oude Oisterwijkers een portretje toe te voegen. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van de grote bidprentjesverzamelingen van het Regionaal Archief Tilburg en heemkundekring De Kleine Meijerij. Maar het zou leuk zijn als gebruikers van deze website eens in oude foto-albums of op zolder willen zoeken naar portretten van hun voorouders. Na gescand te zijn kunnen ze dan een plaatsje bij hun naamsvermelding krijgen. Zo ontstaat een prachtige album van Oisterwijkers !

Onder bronnen staan ook een tweetal voor Oisterwijk erg belangrijke bestanden:

- het beroemde handschrift van Lambrecht van den Hoevel uit 1609 waarin een plaatsbeschrijving van Oisterwijk en de rampen die Oisterwijk in de Tachtigjarige Oorlog overkwamen.

- het keurboek van Oisterwijk uit 1509 waarin de lokale wetten en verordeningen vermeld staan. Dit was al op internet geplaatst en daarnaar wordt verwezen.

 

 

Nieuwsklok jrg 93 nr 9 4 maart 2010

 

www.devrijheidoisterwijk.nl

 

Eeuwenoude woonplekken

bijzonder verrassend digitaal

Zeer onlangs heeft de Stichting De Vrijheid Oisterwijk een bijzondere website het licht doen zien, waarin een begin is gemaakt met de digitalisering van historische geografie en bewonings- en bewonersgeschiedenis van de oude vrijheid Oisterwijk, die in veel gevallen ruim zeshonderd jaar teruggaat. De site is ontstaan uit een royaal verband van samenwerking, waarin de Oisterwijkse historicus en publicist Wim de Bakker de kar heeft getrokken. Een bezoek aan de website www.devrijheidoisterwijk.nl is een verrassende informatieve belevenis van formaat.

 

De  Stichting De Vrijheid Oisterwijk, opgericht in oktober 2008 vanuit Heemkundekring De Kleine Meijerij, heeft als doelstelling: “het publiceren, zowel digitaal als schriftelijk, van historisch bronnenmateriaal en daaruit voortvloeiende historische publicaties betreffende de voormalige Vrijheid Oisterwijk, zodat deze gegevens openbaar toegankelijk zijn.”
Tientallen jaren hebben Gerard Berkelmans en Wim de Bakker onderzoek verricht in vooral het Oisterwijkse oud-archief en in 1974 publiceerden zij het boek Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Daarin is beschreven in welke mate de toenmalige bevolking kon bogen op voorouders die vóór 1800 in Oisterwijk geboren waren. Dat bleek zon 20 % van de bevolking te zijn.
Het uitgewerkte materiaal is zo omvangrijk dat een publicatie op papier niet reëel is. Zo is van de honderden huizen van de vroegere vrijheid per pand een geschiedenis opgesteld die dikwijls al in de 14-de eeuw aanvangt. Om dit materiaal op eigentijdse wijze voor een ieder beschikbaar te maken is nu een passende website gebouwd. Daarin is het materiaal, met kaarten, oude zegels en topografische afbeeldingen, zo optimaal mogelijk toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.

Hoe werkt deze website?

Wanneer men de site open ziet men een kaart met plekken van een huis. Klinkt men op zo’n huisaanduiding, dan opent zich het venster van dat huis met een recente foto en een korte toelichting. Van hieruit kan dan een pdf-bestand geopend worden met een uitgebreid verklarend verhaal met afbeeldingen en een samenvattend overzicht van de eigenaren. Momenteel 40 panden van Kerkstraat, Dorpsstraat en Lind, één in de Burg. Verwielstraat en één in de De Balbian Versterlaan. Stichting De Vrijheid Oisterwijk stelt prijs op nog meer onbekende documentatie en afbeeldingen, waardoor ook het minder bekende van Oisterwijk voor anderen toegankelijk wordt. Contact over dit alles is mogelijk via het emailadres info@devrijheidoisterwijk.nl

 

Dank zij…

 

De site is ontstaan in samenwerking tussen:

- Heemkundekring De Kleine Meijerij

- Digitaal Oisterwijk

- Gemeente Oisterwijk

- Regionaal archief Tilburg

- Ad van den Oord

- Wim de Bakker

Het opzetten en bouwen van de site is mede mogelijk gemaakt door verschillende instellingen en particulieren, waaronder

- Gemeente Oisterwijk

- Sint Petrus Stichting

- Mensink Stichting

- Stichting De Schuur

- Digitaal Oisterwijk

 

15 november 2009
Deze nieuwe website
Op 14 oktober 2008 vond voor notaris mr drs P.C.I.M. Maris-Kroon de oprichting plaats van Stichting De Vrijheid Oisterwijk, gevestigd te Oisterwijk.
Deze stichting heeft als doelstelling: “het publiceren, zowel digitaal als schriftelijk, van historisch bronnenmateriaal en daaruit voortvloeiende historische publicaties betreffende de voormalige Vrijheid Oisterwijk, zodat deze gegevens openbaar toegankelijk zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”
Tientallen jaren hebben mr G. Berkelmans en W. de Bakker onderzoek verricht in vooral het Oisterwijkse oud-archief. Hieruit is een reconstructie ontstaan van de historische geografie en bewonings- en bewonersgeschiedenis van de oude vrijheid Oisterwijk die in veel gevallen ruim zeshonderd jaar teruggaat.
Een opstapje daartoe hebben beide schrijvers al in 1974 geleverd in het toen gepubliceerde boek Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Daarin is beschreven in welke mate de toenmalige bevolking kon bogen op voorouders die vóór 1800 in Oisterwijk geboren waren. Dat bleek zon 20 % van de bevolking te zijn.
Het uitgewerkte materiaal is zo omvangrijk dat een publicatie op papier niet reëel is. Zo is van de honderden huizen van de vroegere vrijheid per pand een geschiedenis opgesteld die dikwijls al in de 14-de eeuw aanvangt.
Om dit materiaal op eigentijdse wijze voor een ieder beschikbaar te maken wordt een passende website gebouwd. Daardoor wordt het materiaal, met kaarten, oude zegels en topografische afbeeldingen, zo optimaal mogelijk op eigentijdse wijze toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.
De financiële middelen daartoe zijn gevonden bij plaatselijke instanties. Op de eerste plaats de Gemeente Oisterwijk, die het het hier te plaatsen materiaal de kortgeleden geratificeerde wet van Malta handen en voeten kan geven. Die wet vraagt aan iedere gemeente exta aandacht voor het in de grond bewaarde bodemarchief. In het oude centrum van Oisterwijk zou dat steeds opnieuw een gang naar de archieven vragen om te kijken wat daar over het te onderzoeken perceel terug te vinden is. Dit werk is al uitgevoerd, en wordt hiermee voor iedere geinteresseerde toegankelijk gemaakt. Voorwaarde voor subsidiëring was de stichtingsvorm.
Verder werden bijdragen ontvangen van de Petrus-stichting, die jarenlang het Kerkklokje en Nieuwsklok uitgaf; de Mensink-stichting, en stichting De Schuur.
Heemkundekring De Kleine Meijerij, waarbij beide bewerkers een lange staat van dienst hebben als redacteur van hun "vlugschrift", staat garant voor de continuïteit+ de daarbij horende stichting De Drie Zwaantjes zorgde dat de aanloopkosten (notaris en Kamer van koophandel) betaald konden worden. Verder hoopt de stichting dat de Oisterwijkers dit intitiatief een goed hat toedragen en met een bijdrage dit project zullen steunen. De eerste contacten hiertoe geven aanleiding daarop te kunnen vertrouwen. Woningstichting Stromenland em de heer L. van Schayik van De Drie Deuren, de vroegere Dorpsherberg gingen hierin voor.
Ook voor het maken van de website is voor een lokale ondernemer gekozen: Digitaal Oisterwijk (Frank van den Oetelaar, Hans de Man, Casper Boot).
Begonnen is met fase een. Het toegankelijk maken van de geschiedenis van de Oisterwijkse huizen, beschreven aan de hand van de huizennummering van 1736. Ieder verhaal wordt voorzien van een inleiding, nieuwe en oude afbeeldingen en een overzicht van eigenaren, zo mogelijk sedert het eind van de 14-de eeuw gevolgd tot ca. 1950. Van een eenduidige lay-out voorzien, wordt dit in pdf-format toegankelijk via een googlekaart van Oisterwijk, waarop de icoontjes de plaats van de huizen aangeeft.